Instytut Polski w Madrycie

Misja i zadania Instytutów Polskich w świecie

Instytuty Polskie są placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, których naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. W wielu miejscach Instytuty Polskie pełnią też rolę wydziałów do spraw kultury i nauki Ambasad RP.

Instytuty Polskie spełniają funkcje kompetentnych centrów promocji wiedzy o Polsce przez działalność informacyjno-edukacyjną oraz zapewnienie polskiej obecności w życiu kulturalnym poszczególnych krajów. Głównymi zadaniami tych placówek jest wprowadzanie polskiej kultury do najważniejszych ośrodków krajów ich funkcjonowania oraz dbałość o zapewnienie znaczącej polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych, a także działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Najkorzystniejszą formą organizacji wydarzeń promocyjnych jest współprodukcja z lokalnymi, renomowanymi instytucjami kultury, co z jednej strony obniża koszt prezentacji po stronie polskiej, a z drugiej stanowi gwarancję dotarcia do miejscowego wyrobionego odbiorcy.

Misją dyplomacji kulturalnej jest skuteczne oddziaływanie na możliwie najszersze miejscowe środowiska artystyczne, eksperckie i opiniotwórcze. Budowanie dobrych, ścisłych kontaktów z przedstawicielami mediów należy do priorytetów działalności Instytutów Polskich.

Instytuty Polskie uwzględniają w swej działalności budowanie grona przyszłych sprzymierzeńców w dziele popularyzacji polskiego dorobku - pracowników i studentów wydziałów polonoznawczych, polonistyk, slawistyk i studiów środkowoeuropejskich, a także pracują na rzecz udziału polskiej kadry naukowej w procesie kształcenia młodzieży w kraju urzędowania.

Wsparcie ze strony polskiej dla działalności Instytutów Polskich w świecie zapewniają - poza MSZ - krajowe instytucje kultury, które w swoich zadaniach umieściły współpracę międzynarodową, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Książki, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Program działalności Instytutów Polskich jest realizowany przz zespoły składające się z sześciu do ośmiu osób, w tym: dyrektor oraz zazwyczaj jeden pracownik merytoryczny delegowany z kraju, dwóch lub trzech ekspertów miejscowych, posiadających doskonałą znajomość języka i warunków kraju urzędowania oraz wyrobione kontakty w miejscowych środowiskach kulturalnych, a także dwóch pracowników pomocniczych. Skład ten może ulegać niewielkim modyfikacjom ze względu na miejscowe uwarunkowania.

Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury. 

Pracownicy IP w Madrycie:

Cezary Kruk - p.o. dyrektora

Iwona Zielińska - Sąsiada - asystentka dyrekcji

Agnieszka Lisowska - ekspert ds. literatury, muzyki i teatru

Izabella Jagiełło - ekspert ds. audiowizualnych i mediów

Piotr Zagórski - administracja

Gdzie jesteśmy:

c/ Felipe IV, 12 bajo A

28014 Madrid

badge

Kontakt:

tel: 0034 914 298 672

fax: 0034 914 298 672

email: ipc.secretaria @polonia.es

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Dyrektora Instytutu.

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00

środa w godzinach od 15.00 do 17.00

mapka_1