Institutio Polaco de Cultura Madrid

Uznawalność hiszpańskich świadectw i dyplomów w Polsce

Informacja na temat uznawalności hiszpańskich świadectw i dyplomów w Polsce oraz zasady dotyczące uznawalności kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Nostryfikacji lub innej procedury uznania dyplomów i świadectw dokonuje się w kraju docelowym.
Procedura uznania hiszpańskiego świadectwa lub dyplomu różni się w zależności od tego czy zainteresowana osoba chce w Polsce kontynuować kształcenie czy też podjąć pracę.  I tak:

a) kontynuacja kształcenia

Posiadacz hiszpańskiej matury lub dyplomu ukończenia studiów, który chce podjąć / kontynuować studia w Polsce powinien przed wyjazdem postarać się o apostille, które w Hiszpanii jest wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Apostille nie może być zastąpione żadnym innym poświadczeniem.

Zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą hiszpańska matura uprawniająca do podjęcia studiów każdego typu w Hiszpanii jest uznana za równoważną z polskim świadectwem dojrzałości w drodze nostryfikacji. Nostryfikację przeprowadzają wojewódzkie kuratoria oświaty i jest to właściwie procedura automatyczna.
Wniosek o nostryfikację należy złożyć w wojewódzkim kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza świadectwa lub – w przypadku jego braku – właściwego ze względu na siedzibę uczelni.
Tekst rozporządzenia opublikowany jest na naszej stronie internetowej:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/adae302c6f4a1001e49741df8971846d.pdf .
Świadectwa matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate) są wolne od procedury nostryfikacji.

Dyplomy wydane w państwach EU, EFTA, OECD uznawane są w Polsce na podstawie art. 191 a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  Zgodnie z art. 191a ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych w Hiszpanii, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w tym kraju, uprawnia do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

b) podjęcie pracy

Świadectwa ukończenia szkół, szkół średnich oraz świadectwa maturalne – także dla celów zawodowych - uznawane są za równoważne z polskimi odpowiednikami w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Wniosek o nostryfikację należy złożyć w wojewódzkim kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza świadectwa lub – w przypadku jego braku – właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie przedłożony (np. siedzibę pracodawcy).

Zgodnie z art. 191 a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym dyplom wydany przez hiszpańską uczelnię potwierdzający ukończenie:
-   3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia w Polsce;
- studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych - potwierdza posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w Polsce.
Hiszpański dyplom może zostać uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Uznanie dyplomu na podstawie art. 191a ust  1 czy też zgodnie z ww. rozporządzeniem  nie wymaga apostille.  Jednocześnie samo apostille nie jest formą uznania dyplomu i nie może być stosowane zamiennie z ww. przepisami.

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu w Polsce udziela ośrodek ENIC/NARIC. Obecnie funkcję taką pełni Departament Strategii MNiSW (Zespół ds. uznawalności wykształcenia).
Tel. +48 22 52 92 266, e-mail enic-naric@nauka.gov.pl .
Szczegółowe informacje na temat uznawalności wykształcenia w Polsce są dostępne również na naszej stronie internetowej:
-http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html (po polsku)
-http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/ (po angielsku)

Istnieją odrębne zasady dotyczące uznawalności kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
W przypadku dyplomów z państw UE, EFTA OECD nostryfikacji dokonuje się właściwie tylko wówczas, gdy posiadacz dyplomu chce posługiwać się polskim tytułem zawodowym. W Polsce rolę punktu kontaktowego w tej sprawie pełni obecnie Departament Strategii MNiSW (Zespół ds. Koordynacji Sytemu Uznawania Kwalifikacji Zawodowych), tel. + 48 22 52 92 326, +48 22 50 17 849 e-mail kwalifikacje@mnisw.gov.pl . Informacja na temat zasad uznawalności kwalifikacji zawodowych znajduje się na stronie:
-http://www.nauka.gov.pl/kontakt-uznawanie-kwalifikacji/polski-osrodek-informacji-ds-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-na-podstawie-dyrektywy-2005-36-we-kontakt.html (po polsku)
-http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-professional-qualifications-directive-2005-36-ec/ (po angielsku)

Szczegółowe informacje na temat zasad uznawalności polskich dokumentów o wykształceniu w Hiszpanii można uzyskać w tamtejszym ośrodku ENIC/NARIC:
NARIC España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid, Phone: 00 34 91 506 55 93, Fax: 00 34 91 506 57 06, E-mail: naric@mecd.es,
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros.html

#

projekt i realizacja